Różne oblicza przemocy

Różne oblicza przemocy

W świecie, gdzie relacje międzyludzkie powinny być źródłem wsparcia i miłości, przemoc staje się cichym niszczycielem więzi. Artykuł rzuca światło na złożony i często ukryty problem przemocy w relacjach. Od przemocy fizycznej, przez emocjonalną, aż po ekonomiczną i cyfrową – rozpoznawanie jej różnych form jest pierwszym krokiem do przełamania cyklu bólu i strachu. Przemoc w relacjach nie zna granic i może dotknąć każdego – ważne jest, by wiedzieć, jak ją rozpoznać i przeciwstawić się jej razem.

Przemoc fizyczna w relacji między kobietą a mężczyzną jest poważnym problemem społecznym i może przybierać różne formy. Oto niektóre z najbardziej znanych przejawów takiej przemocy:

Bicie – uderzanie, kopanie, szarpanie za włosy, bicie pięściami lub przedmiotami, co może prowadzić do obrażeń ciała, siniaków, złamań czy nawet poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

Popychanie lub rzucanie przedmiotami – akty agresji, takie jak popychanie, szarpanie, czy rzucanie przedmiotami w kierunku partnerki lub partnera, mogą stanowić próbę zastraszenia lub wyrządzenia fizycznej krzywdy.

Przypalanie lub gryzienie – użycie ognia lub gryzienie partnerki/partnera w celu wyrządzenia bólu lub obrażeń.

Duszenie –  kontrolowanie oddechu partnerki/partnera przez duszenie, co jest wyjątkowo niebezpieczne i może prowadzić do śmierci.

Używanie broni – użycie broni, takiej jak noże, pistolety lub inne przedmioty, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu partnerki/partnera.

Ataki seksualne – przemoc seksualna, w tym przymusowy stosunek seksualny lub inne formy przymusu seksualnego, mogą być również formą przemocy fizycznej w relacji.

Przemoc pośrednia – na przykład niszczenie przedmiotów osobistych, szkody wokół domu czy raniące zwierzęta domowe w celu zastraszenia lub kontrolowania partnerki/partnera.

Przemoc w ciąży – bicie brzucha lub inna przemoc fizyczna skierowana w ciężarną kobietę, co może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych dla matki i dziecka.

Przemoc fizyczna w relacji jest często połączona z innymi formami przemocy, takimi jak przemoc emocjonalna, psychiczna, seksualna czy ekonomiczna, tworząc cykl przemocy i kontroli. Ważne jest, aby ofiary przemocy wiedziały, że istnieją instytucje i organizacje gotowe udzielić pomocy i wsparcia, oraz że przemoc nigdy nie jest usprawiedliwiona i zawsze należy ją potępiać.

Przemoc seksualna w relacjach między kobietą a mężczyzną obejmuje szeroki zakres zachowań, które mają na celu przymuszenie jednej strony do aktywności seksualnej bez jej zgody lub pod wpływem przymusu. Oto niektóre z najczęstszych przejawów takiej przemocy:

Gwałt – wymuszony stosunek seksualny lub innego rodzaju penetracja ciała ofiary bez jej zgody. Gwałt może być dokonywany przez partnera, byłego partnera lub inną osobę znajdującą się w bliskiej relacji z ofiarą.

Próby gwałtu – próby dokonania gwałtu, które nie kończą się pełną penetracją, ale stanowią poważne naruszenie autonomii seksualnej i cielesnej ofiary.

Nakłanianie do czynności seksualnych – wymuszanie na partnerze/partnerce wykonywania czynności seksualnych bez ich zgody.

Seksualne wykorzystywanie ekonomiczne – wymuszanie czynności seksualnych w zamian za wsparcie finansowe, mieszkanie lub inne dobra materialne.

Seksualne zastraszanie – używanie gróźb, przemocy lub innych form przymusu do zmuszania ofiary do aktywności seksualnej lub powstrzymywania jej od odmowy uczestnictwa w takiej aktywności.

Nękanie seksualne – niepożądane zachowania seksualne, w tym komentarze seksualne, propozycje seksualne, niechciane dotykanie, które mają na celu upokorzenie lub wywarcie presji na ofierze.

Ekspozycja na materiały pornograficzne – przymusowe pokazywanie partnerowi/partnerce materiałów pornograficznych bez jego/jej zgody lub zainteresowania.

Stalking seksualny – nieustanne śledzenie, obserwowanie lub inny rodzaj prześladowania o podtekście seksualnym, które wywołuje strach lub dyskomfort u ofiary.

Przemoc seksualna wobec osób niepełnoletnich – dotyczy sytuacji, gdy w relacji między dorosłymi dochodzi do wykorzystywania seksualnego dzieci.

Przemoc seksualna może mieć głębokie skutki psychiczne i emocjonalne dla ofiar, w tym traumę, depresję, lęk, zaburzenia odżywiania, problemy z nawiązywaniem relacji intymnych w przyszłości oraz inne długoterminowe skutki zdrowotne. Ważne jest, aby ofiary przemocy seksualnej wiedziały, że nie są same, i że istnieją organizacje i instytucje gotowe udzielić im wsparcia, pomocy prawnej i psychologicznej. W każdym przypadku przemoc seksualna jest poważnym naruszeniem praw człowieka i wymaga interwencji.

Przemoc ekonomiczna w relacjach między kobietą a mężczyzną jest formą przemocy, która dotyczy kontroli nad zasobami finansowymi i ograniczania zdolności ofiary do samodzielnego zarządzania swoimi finansami. Oto niektóre z najbardziej znanych przejawów przemocy ekonomicznej:

Kontrola nad dochodami – sprawca przejmuje kontrolę nad zarobkami ofiary, decydując, jak będą wydawane jej pieniądze, często przyznając jej niewystarczające środki na osobiste potrzeby.

Odmowa dostępu do wspólnych zasobów finansowych – sprawca nie udostępnia ofierze dostępu do wspólnych kont bankowych lub innych zasobów finansowych, ograniczając jej możliwość dysponowania własnymi pieniędzmi.

Zmuszanie do pracy lub przeciwnie, do rezygnacji z pracy – sprawca może wymagać, aby ofiara pracowała i przekazywała swoje zarobki lub odwrotnie – zmuszać ją do rezygnacji z pracy w celu zwiększenia jej zależności finansowej.

Sabotowanie możliwości zawodowych – sprawca podejmuje działania mające na celu sabotowanie kariery zawodowej ofiary, na przykład poprzez utrudnianie dotarcia do pracy lub niszczenie relacji zawodowych.

Nakładanie długów na ofiarę – sprawca bierze kredyty lub zobowiązania finansowe na nazwisko ofiary bez jej zgody lub wiedzy, co prowadzi do zadłużenia i problemów finansowych.

Ograniczanie dostępu do edukacji – sprawca uniemożliwia ofierze uczęszczanie na kursy edukacyjne lub szkolenia zawodowe, co ogranicza jej możliwości rozwoju zawodowego i finansowego.

Ukrywanie informacji finansowych – sprawca ukrywa informacje o stanie majątkowym, dochodach, długach lub inwestycjach, uniemożliwiając ofierze dokonywanie świadomych decyzji finansowych.

Wydawanie pieniędzy bez konsultacji – sprawca dokonuje dużych wydatków ze wspólnych środków bez konsultacji z ofiarą, co może prowadzić do finansowych trudności dla całej rodziny.

Przemoc ekonomiczna ma na celu utrzymanie ofiary w stanie zależności od sprawcy, ograniczając jej możliwości do samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Skutki takiej przemocy mogą być długotrwałe, w tym trudności finansowe, zadłużenie, a także problemy z uzyskaniem niezależności ekonomicznej. Walka z przemocą ekonomiczną wymaga podnoszenia świadomości na temat tego problemu, wsparcia ofiar i interwencji prawnej, aby umożliwić im odzyskanie kontroli nad swoim życiem finansowym.

Oprócz przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej, w relacjach między kobietą a mężczyzną rozpoznaje się również inne rodzaje przemocy, które mogą wpływać na zdrowie psychiczne, fizyczne oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie ofiary. Do tych form przemocy należą:

Przemoc emocjonalna – obejmuje działania, które mają na celu zniszczenie poczucia własnej wartości ofiary, izolację od przyjaciół i rodziny, manipulowanie uczuciami, zastraszanie, poniżanie, ciągłą krytykę, wyśmiewanie, ignorowanie emocjonalnych potrzeb ofiary. Przemoc emocjonalna często towarzyszy innym formom przemocy i może mieć długotrwałe skutki dla zdrowia psychicznego ofiary.

Przemoc cyfrowa – używanie technologii i mediów społecznościowych do kontrolowania, zastraszania, śledzenia, poniżania lub izolowania ofiary. Obejmuje to cyberprzemoc, publikowanie kompromitujących informacji lub zdjęć bez zgody, ciągłe wysyłanie wiadomości czy emaili w celu zastraszenia lub kontrolowania.

Przemoc werbalna – używanie słów do krzywdzenia innej osoby, w tym groźby, obelgi, krzyki, ciągła krytyka, szyderstwa, obraźliwe komentarze dotyczące wyglądu, inteligencji, zdolności itp.

Przemoc kulturowa lub religijna – przemoc, która wykorzystuje przekonania kulturowe lub religijne do usprawiedliwiania lub ukrywania przemocy, w tym wymuszanie praktyk kulturowych lub religijnych, ograniczanie wolności w imię tradycji, czy wykorzystywanie pozycji kulturowej lub religijnej do kontrolowania zachowania ofiary.

Przemoc społeczna – izolowanie ofiary od rodziny, przyjaciół, wspólnoty, ograniczanie dostępu do zasobów społecznych, narzucanie ograniczeń dotyczących uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy edukacyjnym.

Te formy przemocy często występują razem i nakładają się na siebie, tworząc skomplikowaną dynamikę w relacji między sprawcą a ofiarą. Rozpoznanie i nazwanie różnych rodzajów przemocy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia ofiarom oraz dla działań prewencyjnych i edukacyjnych mających na celu zwalczanie przemocy w relacjach.

 


Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia?

Jeśli szukasz doświadczonego psychologa w Leżajsku lub psychologa online, zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Oferuję 90-minutowe sesje, które dają wystarczająco dużo czasu na dogłębne zrozumienie i adresowanie Twoich problemów. Możesz wybrać spotkanie w komfortowym gabinecie stacjonarnym lub skorzystać z możliwości konsultacji online, co pozwala na elastyczność i dostosowanie do Twojego harmonogramu.

Jako psycholog pracujący prywatnie w miejscowości Leżajsk zapewniam profesjonalne podejście, które pomoże Ci znaleźć rozwiązania i poprawić jakość życia. Pracuję również jako psycholog online. Skorzystaj z wygodnej opcji konsultacji i zyskaj wsparcie bez wychodzenia z domu.

Kliknij tutaj, by wybrać najbardziej dogodny termin wizyty.

Bogusław Kwitkowski - ZnanyLekarz.pl
Czytaj również

Kontakt

Bogusław Kwitkowski
psycholog chrześcijański

+48 733 936 400
kontakt@atencja.online

ATENCJA.ONLINE

Dom Pielgrzyma OO. Bernardynów
ul. 11 Listopada 1
37-300 Leżajsk

I piętro, pokój 101

NIP: 8161530919

Numer rachunku bankowego:
51 1240 2630 1111 0011 1004 8636

Przelewy zagraniczne:
PL51 1240 2630 1111 0011 1004 8636
Kod SWIFT BIC: PKOPPLPW
Bank Polska Kasa Opieki SA – Bank Pekao SA
Grzybowska Street, 53-57, 00-950 Warszawa
Bank country: PL-POLSKA
Currency: PLN